ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗ
Τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων, δηλαδή, το αυτονόητο, επιχειρεί να ανιχνεύσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αναζητώντας πληροφορίες για καθέναν από εμάς, βασισμένες στις δόσεις δανείων που πληρώνουμε, μερίσματα που εισπράττουμε, ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουμε συνάψει, μαζί με τις (όποιες) καταθέσεις έχουμε στις τράπεζες αλλά και τις μετοχές που ενδεχομένως έχουμε στην κατοχή μας.

Σε εφαρμογή αυτής της πολιτικής, οι τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να στείλουν έως τις 31 Μαρτίου τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το προφίλ των φορολογουμένων. Παράλληλα αυξάνονται τα όρια πάνω από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται σε ετήσια αποστολή στοιχείων για καταθέσεις (από 50.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ) και για τα χαρτοφυλάκια κινητών αξιών (από 100.000 σε 200.000 ευρώ).

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να αποστείλουν στην Γ.Γ.Δ.Ε. τα ακόλουθα:

1. Καταθέσεις
Θα αποστέλλονται στοιχεία καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων με ετήσια χρέωση ή πίστωση άνω των 100.000 ευρώ.
Διαβιβάζονται τα ακόλουθα :
α) Ο τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
β) Το ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
γ) Ο ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
δ) Ο Αριθμός λογαριασμού,
ε) Τα ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
στ) Τα ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
ζ) Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
η) Τα υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
θ) Ο Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217.

2. Κινητές αξίες
Διαβιβάζονται στοιχεία χαρτοφυλακίου φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν:
α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,
β) ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα 'Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο, ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.»

3. Μερίσματα 
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα στοιχεία αφορούν:
α) Το ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων,
β) Το Α.Φ.Μ των δικαιούχων,
γ) Τον αριθμό λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα 'Αυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) Την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι,
ε) Την επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
στ) Το Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
ζ) Το ποσό του μερίσματος,
η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα,
θ) Το ημερολογιακό έτος αναφοράς.»

4. Δάνεια
Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Τα στοιχεία αφορούν :
α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
β) Είδος δανείου (1:Στεγαστικό, 2:Καταναλωτικό, 3:'Αλλο)
γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ
δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)
στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών
ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου
η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη
θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η και θ επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες.»
Ενεργοποιείται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, οπότε και θα εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη για την πρόσληψη 32.433 ανέργων σε δήμους όλης της χώρας.
Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και θα ορίζει τις προθεσμίες και τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία του πληροφορικού συστήματος του Οργανισμού υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έχουν όσοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ( για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα)
-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Οι θέσεις είναι πεντάμηνης διάρκειας με διασφαλισμένα τα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα και με αμοιβή η οποία δεν θα υπολείπεται του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.
Το Τουριστικό Περίπτερο, που βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες γωνιές της πόλης και αποτελεί διαχρονικά στολίδι για αυτή, με το πρώτο φως της ημέρας επισκέφθηκε και ο δήμαρχος Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας ο οποίος σε δηλώσεις του σημείωσε: «Σήμερα το πρωί συνέβη ένα πολύ ατυχές και δυστυχές γεγονός στην πόλη της Κυπαρισσίας. Επιασε φωτιά το Τουριστικό Περίπτερο, στο επιφανέστερο και διαπρεπέστερο σημείο της πόλης. Είναι ένα γεγονός που μας λυπεί πάρα πολύ. Μαζί με το κτήριο έχει πονέσει και η ψυχή των κατοίκων. Αυτό που θέλω να γίνει σαφές είναι ότι οι αποφάσεις της καινούργιας δημοτικής αρχής δεν πρόκειται να ανασταλούν με κανένα γεγονός και καμία ενέργεια.
Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πρόκειται περί εμπρησμού. Δεν θέλω να προκαταβάλω όμως την έρευνα που γίνεται. Ο δήμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση και θα καταφύγουμε σε όλα τα ένδικα μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία του Τμήματος Κυπαρισσίας η οποία παρά την ελλιπή στελέχωσή της βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή, την ώρα που έπρεπε, ειδοποίησε την Πυροσβεστική και γλιτώσαμε το μεγάλο μέρος του κτηρίου. Οφείλω να ευχαριστήσω από αυτή τη θέση και την Αστυνομία και την Πυροσβεστική για την άμεση βοήθεια που προσέφεραν».
Ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος απονέμεται στον Μεσσήνιο αντιστράτηγο Ηλία Γεωργόπουλο, ο οποίος αποστρατεύέται κατά τη διαδικασία κρίσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, που ξεκίνησε σήμερα. Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Τσακνάκη και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε την Τετάρτη το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους Αντιστράτηγους, ως ακολούθως: Διατηρητέους τους: Κωνσταντίνο Τσουβάλα και Εμμανουήλ Κατριαδάκη Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους: Σπυρίδωνα Παπασπύρου, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και Ηλία Γεωργόπουλο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας. Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομί Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/astynomika/item/57742-gewrgopoulos-kriseis
Γράφει ο Αντώνης Αντωνόπουλος
Μέχρι στιγμής ακολουθείται το σχεδιο Α. Δηλαδή να μείνει η Ελλάδα εντος ευρώ και να προσπαθήσει να έχει οικονομική αναπτυξη ώστε να  μπορεσει να ξεπληρώσει το χρέος της. Το σχεδιο Β (plan B) είναι ενα δεύτερο, εναλλακτικό σχεδιο να παει στην υποτιμημένη δραχμή και να ξεπληρώσει έτσι το χρέος της, αυτό που όλο αυξάνει και ποτε δεν εκπληρώνεται...
    Υπάρχει όμως και ενα τρίτο σχεδιο, το σχεδιο Γάμμα. (με 2 μ). Είναι ένας απολύτως νόμιμος τροπος που λύνει σιγά-σιγά όλα τα οικονομικά προβλήματα, των πολιτών, των κρατών και των τραπεζών.
  Και ποιο είναι αυτό?
  Είναι  πολύ απλό. Βγάζουμε σιγά-σιγά τα περισσότερα χρήματά μας απο τις τράπεζες και τα έχουμε σε ενα ασφαλές σημείο. Η τα μετατρέπουμε σε αντικειμενα: γη, ακίνητο, τροχόσπιτο, τρόφιμα, άλλα εφόδια κλπ., ώστε να είμαστε πλήρως αυτόνομοι απο το χρήμα. Να μην το χρειαζόμαστε πλεον, όσο αυτό είναι δυνατό.
   Τα βγάζουμε όμως απο τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμη όλη η γη υποφέρει απο τις τράπεζες, σε αυτές χρωστάνε όλοι οι πολίτες και όλα τα κρατη. Οι μικρές τράπεζες χρωστάνε στις μεγάλες, δηλαδή μαζεύουν το χρήμα και το δίνουν σ αυτές. Υπαρχουν μερικοί πλούσιοι που έχουν και ελέγχουν αυτές τις μεγάλες τράπεζες, δηλαδή μια χούφτα άνθρωποι έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους, και αυτό γίνεται μέσω των τραπεζών.
  ----Εδώ ας κάνουμε μια παρένθεση: στην ελληνική γλώσσα η λεξη τράπεζα είναι ίδια με τη λεξη τραπέζι, οι πρωτοι 'τραπεζίτες', οι αργυραμοιβοι είχαν απλως ενα τραπεζάκι και έκαναν τις συναλλαγές τους. Η λεξη τραπέζι, βγαίνει απο το 'τετραπέζι'  , δηλ. τα 4 πόδια που έχει ενα τραπέζι...
   Ο λογος που υπαρχουν οι τράπεζες είναι για να σιγουρεψουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι, για να μην τους τα πάρουν οι κλέφτες. Αν δεν υπηρχαν κλέφτες, δεν θα υπηρχαν τράπεζες. Οι φτωχοί δεν έχουν αναγκη τις τράπεζες, δεν τους περισσεύουν χρήματα. Παλαιοτέρα οι τράπεζες έδιναν και τόκο ως δόλωμα για να βάλεις τα χρήματα σου εκεί, σήμερα αυτό καταργήθηκε, και μάλιστα σου παίρνουν και χρήματα για τη φύλαξη.
   Στα χωρια δεν υπαρχουν τράπεζες, στις αρχαίες ελληνικές πολεις δεν υπηρχαν επίσης, εκτός απο ενα κεντρικό ταμείο της πολης.  Δεν είναι δηλαδή απαραίτητες οι τράπεζες για μια κοινωνία, ενω είναι απαραίτητο και πολύ χρησιμο το χρήμα.
  Ας συνεχίσουμε το θέμα μας....
   Βγάζοντας το χρήμα απ τις τράπεζες, και τις ελληνικές και τις τράπεζες του εξωτερικού -όσοι το έχουν εκεί-, φτάνουμε σε ενα σημείο να έχουν χρήματα οι πολίτες, ενω δεν έχουν χρήματα οι τράπεζες. Ο καθένας ωφείλει να βοηθά οικονομικά αλλους πιο αδύναμους, είναι το ανθρώπινο και 'χριστιανικό' μας καθήκον.  Έτσι ώστε να μην υποφέρει κανεις, ώστε να μην υπαρχουν κλέφτες, και περνάμε όλοι ωραία και με παρα πολλά λεφτά. Πλούσιοι πολίτες με φτωχές τράπεζες! Αυτή είναι η ιδανική κοινωνία. Είναι κάτι ρεαλιστικό.
    Και πως θα αντιδράσουν τοτε οι τράπεζες και τα Κρατη τώρα που έχει ξεκινήσει και γίνεται το 'σχεδιο Γάμμα'? Δεν μπορούν να κανουν τίποτα διότι είναι δικαίωμα του καθενός να βγάλει τα χρήματα του και να τα κρύψει κάπου, στο σπίτι του, στο χωράφι του. Η να μαζευτούν ανα οικογένειες - χωρια - πολεις και να έχουν το δικο τους χρηματοκιβώτιο.
    Καθώς θα γίνεται αυτό, θα αναγκάζεται η κεντρικη Τράπεζα να τυπώνει νεο χρήμα, -ηδη το κανει- το οποίο και αυτό θα το βγάζουμε.
   Τι θα γίνει , όμως, με το χρέος της Ελλάδας? Η Ευρώπη θα βγάλει νομο να κατασχέσουν τις καταθέσεις των Ελλήνων που έχουν -ακόμα- τα λεφτά τους στην Ελβετία και αλλου, αυτά τα 'κλεμμένα' λεφτά. Έτσι θα τιμωρηθούν όλοι αυτοι οι κλέφτες πλούσιοι που έφτασαν την Ελλάδα σε αυτό το σημείο και υποφέρουμε όλοι.
   Το παράδειγμα αυτό της Ελλάδας, καθώς τα εφαρμόζεται το 'σχεδιο Γάμμα', που θα έχουμε όλοι λεφτά εκτός τραπεζών και οι πλούσιοι θα χάσουν τα λεφτά τους -όσοι δεν τα έβγαλαν-,το καλό αυτό παράδειγμα θα το ακολουθήσουν και αλλες χώρες, ευρωπαϊκές -μεσογειακές κλπ. κλπ.
    Αυτή είναι η σωτηρία της Ελλάδας σήμερα, αλλά κι όλου του πλανήτη.  Το χρέος της Ελλάδας ας το πάρουν απο τις καταθέσεις όσων πήγαν λεφτά στην Ελβετία και αλλου. Η Ελλάδα δεν θα χρωστά πλεον ουτε σεντ.
   Βγάλτε γρήγορα τα λεφτά σας απο τις τράπεζες. Όχι απότομα, αλλά σταδιακά, αφηστε να πάρουν κι άλλοι συνάνθρωποι μας. Ας μοιράσουμε το περισευουμενο χρήμα σε έχοντες αναγκη, ας μην είναι πια κανεις πεινασμένος και άστεγος, έστω και μονο για να μην έχουμε το φόβο να μη μας κλέψει.
  Αυτό είναι το ηθικό χρέος της Ελλάδας σήμερα για τη γη ολόκληρη. Να ξεκινήσει απο εδώ αυτή η ειρηνική επανασταση.  Και θα γίνει έτσι ακριβως όπως την περιγράψαμε γιατί είναι το συμφέρον ολων. Όποιος δεν τα βγάλει , ίσως τα χασει. Αλλωστε ηδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η γενική ανάληψη των χρημάτων. Είναι απολύτως νόμιμη. Οποίος έχει χρήμα και δεν μπορεί να το κρύψει, δεν  μπορει να το ασφαλίσει, προφανώς δεν αξίζει να το έχει, δεν του φταίει κανεις...
   Ζήτω το χρήμα, κάτω οι τράπεζες !.
  'Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα', όπως λέει και η αποκαλυψη...
υ.γ. το παρόν 'σχεδιο Γάμμα' δεν είναι εφεύρεση κανενός, είναι μια πολύ παλιά ιδέα που πρεπει καποτε να γίνει. Ηδη αρχισε και γίνεται. Μπορείς να μεταδώσεις και σε αλλους το μήνυμα
ΠΑΡΑΝΑΛΩΜΑ του πυρός κινδύνεψε να γίνει τα ξημερώματα της Τετάρτης, το Τουριστικό περίπτερο της Κυπαρισσίας στην παραλία του Αη Λαγούδη μετά από πιθανή εμπρηστική ενέργεια κακόβουλων δραστών.
Πιο αναλυτικά τα ξημερώματα περιπολικό που εκτελούσε υπηρεσία είδε φωτιά στην δυτική πλευρά του κτιριακού συγκροτήματος που ανήκει στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική της πόλης η οποία μετέβη άμεσα στο σημείο και την έσβησε προκειμένου να μην επεκταθεί. Ο ενοικιαστής επιχειρηματίας ειδοποιήθηκε το πρωί από τις αρχές καθώς το βράδυ της προηγούμενης ημέρας αναχωρούσε για την Αθήνα με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Έκπληκτος ενημερώθηκε για το συμβάν και ήρθε ώστε να καταγραφεί η περιουσιακή κατάσταση καθώς είχε προβεί σε εργασίες συντήρησης του εξωτερικού χώρου πριν 2 ημέρες. Η φωτιά εκδηλώθηκε από την εξωτερική πλευρά της ξύλινης εξέδρας από καρέκλες χωρίς αιτία και προφανώς εκτιμάται ότι πρόκειται για εμπρησμό από αγνώστους. καθώς δεν υπήρχαν καν ίχνη διάρρηξης στο εσωτερικό του κτιρίου. Την έκθεση θα συντάξει το Πυροσβεστικό κλιμάκιο για το πρωτοφανές περιστατικό που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο
Δείτε γκολ και βάσεις από την αναμέτρηση Ασπρόχωμα – Κυπαρισσία 0-3 για το Πρωτάθλημα της Α” Τοπικής. Στην περιγραφή ο Γιάννης Μπούρας για την τηλεόραση ΒΕΣΤ.
Η αποκάλυψη στην συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής ότι ο ορκωτός εκτιμητής υπολογίζει το ποσό του 1.900.000 ευρώ συνολικά από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. που αφορά την εισφορά σε χρήμα της Costa Navarino.
Στην σημαντική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας πέρασε η έγκριση απευθείας ανάθεσης, σε  ορκωτό εκτιμητή, η ανάθεση εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της ΤΕΜΕΣ ώστε να ετοιμαστεί αγωγή η οποία θα έρθει στην δικαιοσύνη ώστε να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά.. Μάλιστα η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Οικονομικών, υποστήριξε ότι ο πρώην Δήμος Γαργαλιάνων διέθετε ένα ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της περιφέρειας του Δήμου Τριφυλίας ώστε να απαιτηθεί το οφειλόμενο ποσό. Πιο αναλυτικά από το 2006 το Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάνων, ομόφωνα τότε δέχθηκε την  αίτηση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για την εισφορά σε χρήμα της εν λόγω έκτασης, όταν όμως τελεσφορήσουν οι διαδικασίες για την εκτίμηση αξίας του ακινήτου..
 Στο ίδιο έργο θεατές ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεφωνικές απευθείας αναθέσεις σε επαγγελματίες που αφορούν υπηρεσίες αλλά και έργα του Δήμου Τριφυλίας από το 2011 αλλά εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι τα χρέη από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους.
Επαγγελματίες διεκδικούν να πληρωθούν για τα τιμολόγια που έχουν καθώς έχουν πληρώσει στο Κράτος τον οφειλόμενο ΦΠΑ με αποτέλεσμα να οδηγούν στα δικαστήρια τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας στα δικαστήρια. Οι σημερινοί αιρετοί από τη πλευρά τους απαντούν ότι δεν υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά αλλά μόνο  προφορικές συμφωνίες με το Δήμο και το παράδοξο από όλα είναι ότι ΟΣΟΙ έδιναν προφορικές εντολές έχουν επανεκλεγεί στο Δήμο με το ψηφοδέλτιο της παράταξης της πλειοψηφίας.
Πηγή από το www.kyparissianews.com
Του Κώστα Βαξεβάνη
  Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ως υπουργός Οικονομικών, ήταν αυτός που πήρε την απόφαση να προχωρήσει στο PSI και να εντάξει τη διαδικασία στο Αγγλικό Δίκαιο, υποθηκεύοντας την ανεξαρτησία της χώρας και τα περιουσιακά της στοιχεία (έσοδα από ενέργεια, αποθέματα χρυσού, ......πλουτοπαραγωγικές πηγές) παρά τις αντίθετες προτάσεις της αμερικανικής εταιρείας συμβούλου, που προσέλαβε και πλήρωσε για να εξασφαλίσει τα ελληνικά συμφέροντα.
Τα έγγραφα που αποκαλύπτει το koutipandoras.gr και τα οποία δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία πως ο τότε υπουργός Οικονομικών λειτούργησε με γνώμονα ξένα συμφέροντα, δημοσιεύονται για τραγική ειρωνεία την περίοδο που ένας μικροομολογιούχος αυτοκτόνησε, αφού καταστράφηκε από το κούρεμα που αποφάσισε ο Βενιζέλος. Η αμερικανική εταιρεία Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, ορίστηκε από τον Βενιζέλο ως η εταιρεία που θα διαμεσολαβούσε νομικά και θα διαχειριζόταν το σενάριο του PSI. Για την υπόθεση αυτή η εταιρεία έλαβε μερικά εκατομμύρια ως αμοιβή. Στις 4 Αυγούστου 2011, ο Lee Buccheit, μέτοχος της εταιρείας και ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και κρατικού χρέους, με επιστολή του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΔΔΗΧ Πέτρο Χριστοδούλου, αναφέρει τα αποτελέσματα των επαφών του με τους ομολογιούχους και τις προτάσεις που υπάρχουν. Η ενημέρωση προφανώς και απευθύνεται στον άνθρωπο που πρόκειται να πάρει τις αποφάσεις, δηλαδή τον υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο Buccheit, ενημερώνει λοιπόν πως οι αντιπρόσωποι διαχείρισης επιμένουν τα ομολογιακά δάνεια να διέπονται από το αγγλικό Δίκαιο, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον, το ελληνικό κράτος να αλλάξει το νομικό καθεστώς. Γράφει συγκεκριμένα: «Οι αντιπρόσωποι διαχείρισης ισχυρίστηκαν ότι η συνέχιση της πρακτικής που θέλει τα ομόλογα της Ελλάδας να εκδίδονται υπό ελληνικό δίκαιο θέτει τους ομολογιούχους στο έλεος της Βουλής για τα επόμενα 30 χρόνια. Ισχυρίζονται πως η Βουλή θα μπορεί στο μέλλον να αλλάξει τους σχετικούς νόμους με επιζήμιο, για τα συμφέροντα των ομολογιούχων, τρόπο».
Δηλαδή οι ομολογιούχοι φοβούνται μια μελλοντική αλλαγή του ελληνικού θεσμικού πλαισίου που μπορεί να μην τους συμφέρει. Έτσι ο Buccheit, προτείνει στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τους χειριστές της υπόθεσης: «Υπάρχει μια συμβιβαστική λύση που απευθύνεται και στην ανησυχία των αντιπροσώπων διαχείρισης ενώ παράλληλα διατηρεί και την ελληνική νομοθεσία στα νέα ομόλογα. Τα νέα ομόλογα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και μια πρόβλεψη κατά το εξής πρότυπο: Αυτά τα ομόλογα θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτό ισχύει έως και την 1η Αυγούστου 2011. Επίσης, τα νέα ομόλογα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη ρητή υποβολή τους στη δικαιοδοσία τόσο των ελληνικών, όσο και των αγγλικών δικαστηρίων. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης θα είναι να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος να περάσει η Βουλή κάποιον μελλοντικό νόμο που θα φέρει σε μειονεκτική θέση τους ομολογιούχους του Project Oak.»
Η νομική εταιρεία προτείνει δηλαδή την εναλλακτική λύση, σε όποιο δικαστήριο και αν επιδικάζονται μελλοντικές διαφορές, Ελλάδας ή εξωτερικού, αυτό να γίνεται με βάση το ελληνικό Δίκαιο και τη διαβεβαίωση πως αυτό δεν θα αλλάξει. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία επιλύει την πιθανή νομική ανασφάλεια των ομολογιούχων για το κούρεμα. Ο Βενιζέλος ωστόσο απορρίπτει τη λύση και προχωρά σε PSI επιλέγοντας το αγγλικό Δίκαιο και την υποθήκευση της Ελλάδας. Το PSI βεβαίως καταστρέφει ταμεία και μικροομολογιούχους, ενώ αφήνει αλώβητους άλλους κατόχους ομολόγων. Οι τράπεζες οι οποίες φαίνονται να χάνουν από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων ανακεφαλαιοποιούνται με 50 δισ. ευρώ
Η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των παγίων των αγροτικών συνεταιρισμών Την εγκύκλιο εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, μετά από αιτήματα των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών και προβλέπει ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και οι οργανώσεις και ομάδες παραγωγών, οι οποίοι αγοράζουν ή κατασκευάζουν πάγια (π.χ. συστήματα στάγδην άρδευσης, αγροτικά μηχανήματα αυξημένης απόδοσης και μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων, αντιχαλαζικά δίχτυα, εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ), τα οποία διαθέτουν κατά χρήση στα μέλη τους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και μεγιστοποίηση της ποσότητας της παραγωγής τους, έχουν δικαίωμα έκπτωσης και κατά περίπτωση επιστροφής του αναλογούντος ΦΠΑ. Η ανωτέρω εγκύκλιος είναι σύμφωνη προς την αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ αλλά και της ίσης μεταχείρισης, δεδομένου ότι η ίδια φορολογική μεταχείριση εφαρμόζεται και στις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις που παραχωρούν την χρήση παγίων τους σε τρίτους - πελάτες τους - με σκοπό την προαγωγή της εμπορικής τους δραστηριότητας.
ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ότι ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Νίκας ανησυχεί για τις εξελίξεις που αφορούν το Μέγαρο Χορού και το Στρατόπεδο με αφορμή την απουσία διαλόγου και επικοινωνίας με κυβερνητικά στελέχη. Η ανησυχία μπορεί να είναι δικαιολογημένη όταν αναφέρθηκε και στα οικονομικά των Δήμων αλλά δεν είδαμε ωστόσο να ανησυχεί για τα οφειλόμενα στους ΟΤΑ από την προηγούμενη Κυβέρνηση.
Η εικόνα της πολιτικής ζωής του τόπου δεν επιβάλλει νηστεία παρά τις παχυλές δηλώσεις του παρελθόντος ιδίως τώρα που διανύουμε ημέρες της Σαρακοστής. Το έχουμε επισημάνει ότι η Τριφυλία έχει πληρώσει βαρύ τίμημα σε απώλεια υπηρεσιών. Στη Κυπαρισσία,Φιλιατρά, Γαργαλιάνους αφαιρέθηκαν κοινωνικές δομές από ΙΚΑ μέχρι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες αλλά και εφορίες. Οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους αλλά οι αιρετοί με εξαίρεση τον τότε Δήμαρχο κ. Κόλλια και ορισμένους άλλους, αλλά δεν είδαμε άλλους να ακολουθούν..Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι την απώλεια δεν βίωσε μόνο η Τριφυλία. Την ένιωσαν στο πετσί τους κάτοικοι στο Μελιγαλά, Μεσσήνη και Πύλο όταν αφαιρέθηκαν δομές και υπηρεσίες....χωρίς ουσιαστικό λόγο.
Δυστυχώς τώρα με ύφος περίλυπο είδαμε τον κ. Νίκα να διαμαρτύρεται για τις υπηρεσίες και το στρατόπεδο στην Καλαμάτα που ως πρωτεύουσα πρέπει να διατηρεί τα ηνία αλλά δεν είδαμε πουθενά και ποτέ μια δήλωση συμπαράστασης για υπηρεσίες που χάθηκαν σε άλλες περιοχές του Νομού. Ξέρετε γιατί; Διότι η Μεσσηνία δεν έχει ακόμα ομογενοποιηθεί. Η υποκρισία της αφαίμαξης δομών και ανταποδοτικών υπηρεσιών αποτελεί ζήτημα για όλους τους αιρετούς. Ισως κατανοήσουν ότι Μεσσηνία απογυμνωμένη από πολίτες και υπηρεσίες δεν μπορεί να ελπίζει σε τουρισμό. Οσο πιο γρήγορα το καταλάβουν τόσο το καλύτερο...
Άρθρο του Κώστα Λαπαβίτσα στη Guardian
lapavitsasΗ συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και της ΕΕ μετά από τρεις βδομάδες εντόνων διαπραγματεύσεων, αποτελεί ένα συμβιβασμό που επιτεύχθηκε κάτω από οικονομικούς εξαναγκασμούς. Το κέρδος για την ελληνική πλευρά είναι ότι κράτησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ζωντανή και ικανή να δώσει τη μάχη την επόμενη μέρα.
Αυτή η μέρα δεν είναι πολύ μακριά. Η Ελλάδα θα πρέπει να διαπραγματευτεί τον Ιούνιο μια μακροχρόνια οικονομική συμφωνία, έχοντας μπροστά της την αποπληρωμή δύο σημαντικών δόσεων τον ερχόμενο Ιούλιο και Αύγουστο. Στους επόμενους τέσσερις μήνες η κυβέρνηση θα πρέπει όχι μόνο να δράσει πολύ καλύτερα, αλλά να διαπραγματευτεί, να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και να εφαρμόσει το ριζοσπαστικό πρόγραμμα που έχει  ανακοινώσει. Όλη η ευρωπαϊκή Αριστερά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού μια ενδεχόμενη ελληνική επιτυχία θα σημάνει ότι το δόγμα λιτότητας που μαστίζει ολόκληρη την Ευρώπη μπορεί να ξεπεραστεί.
Στη διαπραγμάτευση του Φεβρουαρίου ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε σε μια διπλή παγίδα. Από τη μία  ήταν η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ ως προς την παροχή ρευστότητας, χωρίς την οποία η λειτουργία τους θα σταματούσε. Όμως ο κ. Draghi της ΕΚΤ αύξησε την πίεση προς την ελληνική πλευρά περιορίζοντας τους όρους της παροχής ρευστότητας. Έτσι, οι ελληνικές τράπεζες φοβούμενες τις εξελίξεις και με τους καταθέτες τους να αποσύρουν τις καταθέσεις τους εν όψη τερματισμού των διαπραγματεύσεων, βρέθηκαν να χάνουν εκατομμύρια ευρώ ρευστότητας καθημερινά. Από την άλλη, ήταν η ανάγκη του ελληνικού κράτους για χρηματική βοήθεια, ώστε να εξυπηρετήσει το χρέους και ταυτόχρονα να πληρώσει έγκαιρα μισθούς, συντάξεις, κλπ. Όσο συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις η ανάγκη για χρηματοδότηση μεγάλωνε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ΕΕ καθοδηγούμενη από τη Γερμανία περίμενε κυνικά μέχρι η πίεση στις ελληνικές τράπεζες να φτάσει στο ζενίθ. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να αποδεχθεί τη συμφωνία ή να αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα χαοτικές οικονομικές συνθήκες, για τις οποίες δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη.
Η συμφωνία επέκτεινε την ήδη υπάρχουσα δανειακή σύμβαση, δίνοντας στην Ελλάδα τέσσερις μήνες εγγυημένης χρηματοδότησης, υποβαλλόμενη σε τακτική αναβαθμολόγηση από θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, η ΕΚΤ, το ΔΝΤ. Η χώρα εξαναγκάστηκε να δηλώσει ότι αποδέχεται να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις προς τους δανειστές «πλήρως και στην ώρα τους». Επίσης, ότι θα στοχεύσει την επίτευξη των κατάλληλων πρωτογενών πλεονασμάτων, να παραιτηθεί από μονομερείς ενέργειες οι οποίες θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους δημοσιονομικούς της στόχους και να ξεκινήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αντίθετες στις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στις φοροελαφρύνσεις, τον βασικό μισθό, τις ιδιωτικοποιήσεις και την εξάλειψη της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα.
Εν ολίγοις, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε πολύ ακριβά το τίμημα του να παραμείνει ζωντανή. Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα από το πανούργο κράτος της Ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη το 2014 μετρήθηκε μόλις στο 0.7%, ενώ το ΑΕΠ περιορίστηκε κατά το τελευταίο τετράμηνο. Η βιομηχανική παραγωγή έπεσε περεταίρω κατά 3.8% τον Δεκέμβριο και ακόμα και στις λιανικές πωλήσεις σημειώθηκε πτώση κατά 3.7% παρά την περίοδο Χριστουγέννων. Η πιο ανησυχητική ένδειξη όμως είναι η πτώση των τιμών κατά 2.8% τον Ιανουάριο. Πρόκειται για μια οικονομία που έχει εισέλθει σε μια συνεχή τροχιά υποτίμησης με πολύ λίγο ή καθόλου έλεγχο της κατάστασης. Απέναντι σε αυτό το φόντο, η επιμονή της ΕΕ στην λιτότητα και στις πρωτογενείς ισορροπίες είναι καθαρά μια εκδικητική τρέλα.
Οι ερχόμενοι τέσσερις μήνες θα είναι μια περίοδο συνεχούς αγώνα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναμφίβολα, η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στο να περάσει με επιτυχία την αναβαθμολόγηση του Απριλίου από τους θεσμούς όπως η ΕΚΤ, το ΔΝΤ και η ΕΚ ώστε να εγκρίνουν την πολυπόθητη χρηματοδότηση. Στην πραγματικότητα, η δημοσιονομική κατάσταση είναι τόσο βαριά που γεγονότα μπορεί να προκύψουν ακόμα γρηγορότερα. Ο φόρος εισοδήματος καταρρέει, εν μέρει λόγω του οικονομικού παγώματος και εν μέρει λόγω του ότι ο κόσμος καθυστερεί τις πληρωμές ελπίζοντας σε πολιτικές αρωγής από την δυσβάσταχτη φορολογία που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.
Τα δημόσια ταμεία ήδη θα στερεύουν μέχρι τον Μάρτιο όταν θα πρέπει να γίνουν σημαντικές πληρωμές του χρέους. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση θα οδηγήσει επιτυχώς την χώρα μέσα από αυτές τις δυσκολίες, τον Ιούνιο η Ελλάδα θα πρέπει να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για μια μακροχρόνια οικονομική συμφωνία. Η παγίδα του Φεβρουαρίου είναι ακόμα ενεργή και έτοιμη να εμφανιστεί ξανά.
Το ερώτημα είναι τι θα πρέπει εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε και πως θα μπορούσε η Αριστερά ανά την Ευρώπη να βοηθήσει. Το πιο ζωτικής σημασίας βήμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η στρατηγική της προσδοκίας ριζοσπαστικών αλλαγών εντός της καθορισμένη δομή του κοινού νομίσματος έχει τελειώσει. Η στρατηγική αυτή μας έδωσε την εκλογική νίκη με το να υποσχόμαστε στον Ελληνικό λαό το τέλος της λιτότητας χωρίς να υποφέρουμε από την απομάκρυνση από την ΟΝΕ. Δυστυχώς, τα γεγονότα έδειξαν αδιαμφισβήτητα ότι αυτό είναι αδύνατο και είναι καιρός να παραδεχτούμε την πραγματικότητα.
Για να αποφύγει την συντριβή ή την ολοκληρωτική παραχώρηση ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη περίοδο, πρέπει να είμαστε ειλικρινά ριζοσπαστικοί. Η δύναμή μας αντλείται αποκλειστικά από την καταπληκτική στήριξη του κόσμου την οποία ακόμα δεχόμαστε. Η κυβέρνηση θα πρέπει γρήγορα να εφαρμόσει μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν την εργατική τάξη από την τρομερή πίεση των τελευταίων ετών: απαγόρευση πλειστηριασμών, διαγραφή εγχώριου χρέους, επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, αύξηση κατώτατου μισθού, διακοπή ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό είναι το πρόγραμμα με το οποίο μας εξέλεξε ο Ελληνικός λαός.  Οι δημοσιονομικοί στόχοι και η επιτήρηση από τους θεσμούς θα πρέπει να έρχονται σε δεύτερη μοίρα στις προτεραιότητές μας αν θέλουμε να διατηρήσουμε την λαϊκή υποστήριξη.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνησή μας πρέπει να προσεγγίσει τις διαφαινόμενες διαπραγματεύσεις του Ιουνίου με διαφορετικό σκεπτικό από αυτό του Φεβρουαρίου. Η ΟΝΕ δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί και δεν θα γίνει ποτέ μια πιο φιλική νομισματική ένωση προς όφελος του εργαζόμενου λαού. Η Ελλάδα θα πρέπει να φέρει μια σημαντική γκάμα επιλογών στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και θα πρέπει να προετοιμαστεί για έκτακτα μέτρα ρευστότητας λαβαίνοντας υπ’ όψιν ότι όλα τα ενδεχόμενα μπορούν να είναι διαχειρίσιμα εάν ο λαός είναι έτοιμος. Εν τέλει, η ΕΕ έχει ήδη οδηγήσει την χώρα στην καταστροφή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει την ανακούφιση της ευρωπαϊκής Αριστεράς, μόνο εάν η Αριστερά αποτινάξει τις αυταπάτες τις και αρχίσει να προτείνει λογικές πολιτικές οι οποίες θα βγάλουν επιτέλους την Ευρώπη από τον παραλογισμό που άρχισε με την επιβολή του κοινού νομίσματος. Τότε μπορεί να υπάρχει η ευκαιρία να εξαλειφθεί η λιτότητα που μαστίζει ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως, ο χρόνος περνάει γρήγορα για όλους μας.
Αύξηση 10% καταγράφεται στις φετινές καλλιεργούμενες εκτάσεις καρπουζιού στην περιοχή της Τριφυλίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας. Οι φυτεύσεις -που σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί στην περιοχή, όπως μας επισήμανε ο Διευθυντής της υπηρεσίας Αντώνης Παρασκευόπουλος- κυμαίνονται φέτος στα 6.000 στρέμματα. Ο κ. Παρασκευόπουλος υπογράμμισε ότι οι φυτεύσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παρά τα κρύα που υπήρχαν τις πρώτες μέρες. Είπε ακόμη ότι επιλέχθηκαν υβρίδια πρώιμων καρπουζιών με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που τα επιζητούν οι αγορές, όπως και μεγαλόκαρπα καρπούζια.
 Πάντως επισήμανε ότι σε αυτό το αρχικό στάδιο χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους παραγωγούς, ώστε μετά τη μεταφύτευση τα φυτά να ξεπεράσουν το στρες που υφίστανται, καθώς είναι αρκετά ευαίσθητα. Χρειάζεται καθημερινή παρακολούθηση των καλλιεργειών για τυχόν προβλήματα από μύκητες και παθογόνα, αλλά και λόγω των καιρικών συνθηκών, αφού την ημέρα παρατηρούνται υψηλές θερμοκρασίες και τα βράδια χαμηλές. Επίσης μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην αυξημένη υγρασία, γι' αυτό και οι αρδεύσεις πρέπει να γίνονται μόνο με τις απαραίτητες ποσότητες - ενώ συστήνεται η χρήση φωσφορούχων λιπασμάτων τα οποία σε αυτό το πρώτο στάδιο βοηθούν τα φυτά να αναπτύξουν πλούσιο και δυνατό ριζικό σύστημα. Κ. Μπ. - eleftheriaonline
Νέα αναδιάρθρωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με αναβάθμιση όσων ΤΕΙ κριθούν κατάλληλα σε Πανεπιστήμια αλλά και υποβάθμιση όσων δεν έχουν τα προσόντα σε σχολές τύπου ΙΕΚ, προανήγγειλε η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Ο ανασχεδιασμός του χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή ένα είδος νέου σχεδίου «Αθηνά»- όπως είχε ονομαστεί το αντίστοιχο σχέδιο τα προηγούμενα χρόνια - ανακοινώθηκε στους προέδρους των ΤΕΙ από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά και Τάσου Κουράκη, στη διάρκεια συνόδου που είχαν οι πρόεδροι των ΤΕΙ την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τονίστηκε ότι ο ανασχεδιασμός θα γίνει σε βάθος χρόνου και κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου των ιδίων των ΤΕΙ, της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και του υπουργείου και όχι άμεσα. Ο γενικός στόχος θα είναι αυτή τη φορά όχι τόσο η γεωγραφική ανακατανομή των ιδρυμάτων, όσο η επίσημη αναβάθμιση όσων τμημάτων ΤΕΙ κριθούν κατάλληλα σε κανονικά πανεπιστημιακά τμήματα. Αντιθέτως, όσα Τμήματα, ιδίως της περιφέρειας, δεν συγκεντρώνουν προτιμήσεις υποψηφίων, δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό και σχέδιο για το μέλλον, θα υποβιβαστούν σε ΙΕΚ. Στο αίτημα των προέδρων των ΤΕΙ να δοθούν περισσότερα χρήματα στα ιδρύματα τα οποία αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα λειτουργίας - όπως και τα περισσότερα πανεπιστήμια - δεν δόθηκε σαφής απάντηση καθώς το θέμα της χρηματοδότησης συναρτάται με τη δημοσιονομική κατάσταση και τις εξελίξεις των επόμενων μηνών. tanea.gr
Ακόμα ένα εμπόδιο ξεπέρασε η ομάδα της Κυπαρισσίας για την επίτευξη της ανόδου αφού επικράτησε εύκολα με 3-0 του Ασπροχώματος εκτός έδρας. Η ομάδα του Αλέξη Μαντζούνη συμπλήρωσε εννέα αγώνες σερί νικών αλλά και 17 αγωνιστικές χωρίς να έχει δεχθεί γκολ βαδίζοντας ολοταχώς για την άνοδο. Ο ποδοσφαιριστής Άγγελος Γεωργιόπουλος που έκανε ντεμπούτο στο παιχνίδι του Σαββάτου μίλησε λέγοντας μας τα εξής: «Ήταν ένα παιχνίδι που δεν πιάσαμε καλή απόδοση αλλά καταφέραμε να πάρουμε την νίκη που θέλαμε πάρα πολύ. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα και όλα τα ματς θέλουν την απαιτούμενη προσοχή». Τέλος, επόμενος αντίπαλος είναι ο Τσικλητήρας Πύλου με την προετοιμασία να ξεκινάει από αύριο μιας και σήμερα υπήρχε ρεπό.
Θα ενσωματωθούν στα Πανεπιστήμια - Στα ΙΕΚ όσα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις - Όλοι οι εκπαιδευτικοί τους θα ενταχθούν στην πανεπιστημιακή βαθμίδα

Κατάργηση των ΤΕΙ και ένταξη όσων πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια στα Πανεπιστήμια προαναγγέλλει, μέσα από το protothema.gr, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Δημήτρης Χασάπης.
Ταυτόχρονα, όσα δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, θα ενταχθούν σε μεταλυκειακού τύπου τεχνική εκπαίδευση, που προσεγγίζει τα ΙΕΚ.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Χασάπη, θα γίνει διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με σύμπραξη της ΑΔΙΠ (της Ανεξάρτητης Αρχής Αξιολόγησης), προκειμένου τα τμήματα των ΤΕΙ που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια να ενταχθούν στα Πανεπιστήμια.
Επίσης, θα υπάρχει και χωροταξικός σχεδιασμός, τονίζει ο κ. Χασάπης, καθώς δεν είναι δυνατόν στην ίδια πόλη να υπάρχουν δύο τμήματα με τα ίδια αντικείμενα, όπως είναι τώρα.
Ο κ. Χασάπης επισημαίνει ότι το σχέδιο του υπουργείου προσομοιάζει στο βρετανικό ενώ κάνει λόγο για «τακτοποίηση» και επανασχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ, ο κ. Χασάπης ξεκαθαρίζει ότι θα ενταχθούν όλοι στην πανεπιστημιακή βαθμίδα, ανεξάρτητα αν το ΤΕΙ τους ενταχθεί στην πανεπιστημιακή βαθμίδα ή στα ΙΕΚ.
Και επισημαίνει ότι και στο Πανεπιστήμιο δεν είναι όλοι καθηγητές, αλλά καταλαμβάνουν βαθμίδες ανάλογα με τα προσόντα τους. Σε κάθε περίπτωση ο γενικός γραμματέας υπογραμμίζει ότι και τα ΙΕΚ θα αναβαθμισθούν.
Σε κείμενό τους οι πρόεδροι των ΤΕΙ μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των ΤΕΙ υπογραμμίζουν: «Η υπόστασή τους δεν έχει αμφισβητηθεί από καμία ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η μόνη αναμενόμενη αναβάθμισή τους, είναι η ακαδημαϊκή ολοκλήρωσή τους, βασισμένη σε αξιολογικά κριτήρια. Οποιαδήποτε μεταβολή στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να είναι ετεροβαρής εις βάρος των ΤΕΙ, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα ΑΕΙ, με βάση τα επιτεύγματά τους και με στοχευμένη χωροταξική διασπορά».
Η Σύνοδος πάντως αποφάσισε τη συγκρότηση τριμελούς ομάδας εργασίας για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη σχεδιαζόμενη ανασυγκρότηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Στο πλαίσιο της 1ης έκτακτης Συνόδου 2015 των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα,
1. Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των Ιδρυμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων 3ου κύκλου σπουδών (απονομή διδακτορικών διπλωμάτων) στα ΤΕΙ ως θεσμοθετημένου τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.
2. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ: Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση, ορθολογική και οριστική επίλυση του ζητήματος της απόδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους όλων των Τμημάτων ΤΕΙ, όπως αυτά προκύπτουν από τις σπουδές τους.
3. Προϋπολογισμοί - Οικονομική ασφυξία των Ιδρυμάτων: Η δραματική μείωση των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα την τελευταία πενταετία κατά 70-77% δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, και φέτος χωρίς ρεαλιστική οικονομική ενίσχυση είναι εντελώς αδύνατη η λειτουργία των Ιδρυμάτων.
4. Νέες θέσεις Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού: Είναι επιτακτική η ανάγκη για πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε τα ΤΕΙ να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και αναπτυξιακούς στόχους που προβλέπονται στην αποστολή τους. Επιπλέον, η ενδυνάμωση της οργανωτικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων με μόνιμο διοικητικό προσωπικό, αποτελεί προϋπόθεση για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
O υπουργός Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με μουσικά όργανα και συστήματα ήχου εξοπλίζονται οι Φιλαρμονικές του Δήμου Τριφυλίας σε Κυπαρισσία και Γαργαλιάνους, τα οποία ο δήμος θα παραλάβει την Δευτέρα το πρωί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα που υλοποίησε το σχετικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, για τη Φιλαρμονική Γαργαλιάνων προορίζονται συνολικά 32 μουσικά όργανα και 42 συστήματα ήχου, ενώ για τη Φιλαρμονική Κυπαρισσίας προορίζονται 42 μουσικά όργανα και 87 συστήματα ήχου. Η παραλαβή και η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου θα γίνει τη Δευτέρα στις 11 το πρωί από το δήμαρχο Τριφυλίας Παναγιώτη Κατσίβελα. Από την Έλευθερία'
Με τον εφιάλτη των λυμάτων του αποχετευτικού δικτύου, από τα οποία πλημμυρίζουν δρόμοι αλλά και το λιμάνι, ζουν διαρκώς οι κάτοικοι στην περιοχή της Αποβάθρας Κυπαρισσίας. Τις προηγούμενες μέρες, για πολλοστή φορά, η περιοχή πλημμύρισε από λύματα αποχέτευσης, η ατμόσφαιρα από την μπόχα και τη δυσωδία ήταν αποπνικτική, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την υγιεινή. Το αποχετευτικό δίκτυο είτε διαρκώς βουλώνει (στην «καλύτερη» των περιπτώσεων) είτε δε δύναται να μεταφέρει το μεγάλο όγκο των λυμάτων που πέφτουν σε αυτό, αλλά και επειδή ασυνείδητοι ιδιοκτήτες ή κάτοικοι σε ακίνητα της περιοχής από την οποία αυτό διέρχεται έχουν κάνει αυθαίρετα παράνομες συνδέσεις και ομβρίων υδάτων, με συνέπεια τα λύματα να πλημμυρίζουν την περιοχή, καθώς «σήκωσαν» καπάκια του δικτύου. Το όλο πρόβλημα είναι διαρκές και έντονο, εδώ και χρόνια, και οι κάτοικοι και επαγγελματίες, καθώς και οι αλιείς, βιώνοντας τον εφιάλτη των λυμάτων, κατ’ επανάληψη έχουν κάνει εκκλήσεις στη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας (όπως και παλιότερα στον Δήμο Κυπαρισσίας), αλλά ουσιαστική παρέμβαση δεν έχει γίνει. Με φανερή την οργή και την αγανάκτησή τους, κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής, μιλώντας χθες στο «Θ», επισήμαναν ότι δεν είναι δυνατόν να λένε και να ξαναλένε στο Δήμο να δώσει μία λύση και ο Δήμος να μην κάνει τίποτα. Μάλιστα, κάνουν λόγο και για απαξιωτική συμπεριφορά, από το Δήμο, απέναντί τους. Όπως έλεγαν, ποτέ δεν είχαν πρόβλημα, αλλά αυτό άρχισε να εμφανίζεται το 2007 και έκτοτε βιώνουν τον εφιάλτη των λυμάτων. Θάρρος
Ολοκληρώθηκε και η 24η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α” Τοπικής. Πάμε, να δούμε αναλυτικά, τα αποτελέματα, την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική που έχουν ως εξής:
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ Ασπροχώματος – ΑΟ Κυπαρισσίας 0-3
Αστέρας Αρφαρών – Πάμισος Μεσσήνης 0-4
Εράνη Φιλιατρών – Απόλλωνας Καλαμάτας 0-1
Τσικλητήρας Πύλου – Μεσσηνιακός ΓΣ 2-1
Εθνικός Μελιγαλά – ΑΟ Διαβολιτσίου 1-3
Ολυμπιακός Καλαμάτας – Τέλλος Άγρας Γαργαλιάνων 2-1
ΑΟ Σπερχογείας – Ακρίτας Κορώνης 3-2
ΑΣ Ανδρούσης – Δωριέας Δωρίου 0-0
Η βαθμολογία
1. ΑΟ Κυπαρισσίας 66
——————————–
2. Πάμισος Μεσσήνης 64
3.  Απόλλωνας Καλαμάτας 46
4. Τέλλος Άγρας Γαργαλιάνων 43
5. Τσικλητήρας Πύλου 37
6. Μεσσηνιακός ΓΣ 32
7. Δωριέας Δωρίου 32
8. Ολυμπιακός Καλαμάτας 30
9. ΑΟ Σπερχογείας 30
10. ΑΟ Διαβολιτσίου 29
11. ΑΣ Ανδρούσης 27
12. Εράνη Φιλιατρών 25
13. Εθνικός Μελιγαλά 25
——————————–
14. Αστέρας Αρφαρών 21
15. ΑΟ Ασπροχώματος 13
16. Ακρίτας Κορώνης 9
Η επόμενη αγωνιστική
ΑΟ Κυπαρισσίας – Τσικλητήρας Πύλου
Πάμισος Μεσσήνης – ΑΟ Ασπροχώματος
Απόλλωνας Καλαμάτας – Εθνικός Μελιγαλά
Τέλλος Άγρας Γαργαλιάνων – ΑΣ Ανδρούσης
Μεσσηνιακός ΓΣ – ΑΟ Σπερχογείας
Δωριέας Δωρίου – Ακρίτας Κορώνης
ΑΟ Διαβολιτσίου – Ολυμπιακός Καλαμάτας
Αστέρας Αρφαρών – Εράνη Φιλιατρών
Νίκη με ανατροπή πέτυχε το Σάββατο το απόγευμα ο Ατρόμητος Πλατύ που νίκησε με 3-1 το Καλό Νερό. Η ομάδα του Ατρόμητου βρίσκεται στην 3η θέση με 46 βαθμούς ένα λιγότερο από Μικρομάνη και Αναγέννηση έχοντας ακόμα ελπίδες για την άνοδο ή την 2η θέση χωρίς όμως να εξαρτάται από την ίδια αλλά και με τα αποτέλεσματα που θα φέρουν οι ομάδες που προαναφέραμε. Στο 27′ ο Ντουπής με σουτ έκανε το 0-1 αλλά στο 44′ ο Ραγκούσης ισοφάρισε σε 1-1. Στο 72′ ο Τσιλίκος έκανε την ανατροπή και το 2-1 ενώ ο ίδιος παίκτης στο 91′ με σουτ έγραψε το τελικό 3-1. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Καρβούνης, με βοηθούς τους Ταβουλαρέα και Αγγελακάκη
ΤΗΝ σκέψη να προχωρήσει το πρόγραμμα ανακύκλωσης στη Τριφυλία έχουν θέσει φορείς και κινήσεις πολιτών το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο όπως τονίστηκε στο τελευταίο Δ.Σ. Τριφυλίας σε διάφορα σημεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες θα τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών ειδών και συσκευών απο την εταιρεία ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ ώστε να τα χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη χωρίς να επιβαρύνεται ο δήμος. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή ο δήμος να αναλάβει να τα συγκεντρώνει αυτός και αυτά αλλά και άλλα ανακυκλώσιμα είδη ώστε να αποδίδονται έσοδα στα δημοτικά ταμεία και όχι σε εταιρείες, τόνισε στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κουτσούλης.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
Σε ότι αφορά το κόστος για τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμος της Τριφυλίας σύμφωνα με ανακοινώσεις στο Δ.Σ. φαίνεται ότι κόστισε 5.322 ευρώ και πως για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις δόθηκαν 984 ευρώ σε Γαργαλιάνους ,2000 ευρώ σε Φιλιατρά ,400 ευρώ στον εμπορικό σύλλογο Κυπαρισσίας και 250 ευρώ στο Κοπανάκι σύμφωνα με τον προυπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης.
Ετοιμάζεται παράλληλα να κυκλοφορήσει ένας τουριστικό οδηγός για τη Τριφυλία παρά το γεγονός ότι και φέτος ο δήμος μας ήταν απών από όλες τις εκθέσεις τουρισμού. Το μείζον θέμα για  την ανάπτυξη τουρισμού πάντως θα τεθεί και σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος....
ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Για τα αδέσποτα ζώα αρκετοί σύμβουλοι όπως οι κ. Κανελλόπουλος, Κουτσούλης και άλλοι έχουν θίξει το θέμα χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Να σημειώσουμε ότι στο Δ.Σ. ανακοοινώθηκε ότι  αποφασίστηκε να δοθούν 10.000 ευρώ(δεν ενημερωθήκαμε ακόμα για το πού και πως)..ίσως έπρεπε να δαγκώσουν δύο συμπολίτες μας για να νοιαστούμε...αλλά θα το παρακολουθήσουμε το θέμα διότι έρχεται καλοκαίρι και οι επισκέπτες δε χρωστάνε τίποτα να φύγουν με λύσσα...
ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Δ.Σ.
Τέλος όσον αφορά το θέμα του λιγνιτορυχείου ,υπήρξε έγγραφη καταγγελία προς το δημοτικό συμβούλιο απο την ιδιοκτήτρια της εταιρείας εκμετάλλευσης, η οποία ζήτησε επαναληψη της συζήτησης του θέματος για να καταθέσει τη γνώμη της και τη μελέτη.Η αλήθεια είναι πως στην επικείμενη συζήτηση δεν ακούστηκε καθόλου η πλευρά των επενδυτών πράγμα που επιβάλλει η δημοκρατία, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι οπότε να δούμε πόσο καιρό θα μας απασχολήσει ακόμα...
Τέλος αποφασίστηκε η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου 20000 ευρώ..δυστυχώς η volks wagen πέρασε απο την costa navarino,κλείσαμε δρόμους και δρομάκια στους Γαργαλιάνους και τα περιξ και δεν άφησε κανένα όχημα στο δήμο αν και δώσαμε γη και υδωρ χωρίς ουσιαστικό διαφημιστικό αντίκρυσμα για την περιοχή.....να ευχηθούμε καλοτάξιδο αν και η εποχή επιβάλλει τη χρήση των ιδιόκτητων οχημάτων